• Нүүр хуудас
 • Харьяа нэгжүүд
 • Холбоо барих
 • Асуулт хариулт

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ТУХАЙ

Мэдээлэл хүргэх тухай

 

Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газраас Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасны дагуу сонгон шалгаруулалт зарласан байна.

Үүнд:

Дотоод аюулгүй байдлын хэлтсийн Ёс журмын тасгийн дарга (цолны зэрэглэл “цагдаагийн хурандаа”, цалингийн зэрэглэл “ТТ-4”),

Ёс журмын тасгийн даргын албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Эрх зүйч мэргэжилтэй байх.
 • Цагдаагийн байгууллагад 12-аас доошгүй жил, үүнээс нэгжийн ахлах болон
 • түүнтэй адилтгах албан тушаалд 3-аас доошгүй жмл ажилласан байх.
 • 175 см дээш өндөртэй биеийн индексийн зөв харьцаатай, биеийн ил
 • харагдах хэсэгт илтэд мэдэгдэх шарх сорвигүй байх.
 • Монгол Улсын Цэргийн нийтлэг дүрмүүдийг судалсан, цэргийн жагсаалын
 • дүрэм, илтгэх чадвартай байх.
 • Сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргаж байгаагүй, алба хаагчдын дунд нэр
 • хүндтэй байх.

Чиглэлийн ахлах байцаагч (цолны зэрэглэл “цагдаагийн дэд хурандаа”, цалингийн зэрэглэл “ТТ-6”)

Чиглэлийн ахлах байцаагч албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
 • Эрх зүйч мэргэжилтэй байх.
 • Цагдаагийн байгууллагад 12-аас доошгүй жил, үүнээс нэгжийн ахлах болон
 • түүнтэй адилтгах албан тушаалд 4-өөс доошгүй жмл ажилласан байх.

 

 Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2021 оны А/267 дугаар тушаалаар баталсан “Албан тушаал шатлан дэвшүүлэх багц сургалтад хамруулах, шалгалт авах, нөөцөд бүртгэх, дэвшүүлэн томилох (код-909) журам”-ын 909.4-д заасны дагуу Албан тушаал шатлан дэвшүүлэх ерөнхий болон тусгай шаардлага хангасан алба хаагчдын ажил байдлын тодорхойлолт, төрийн алба хаагчийн анкет, сүүлийн 3 удаагийн ажлын үр дүнг үнэлгээний хуудас, ял шийтгэл шалгасан хуудас зэргийг 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны дотор тус газрын Дотоод аюулгүй байдлын хэлтэст материалыг хүргүүлнэ үү.

 

Мэдээлэл хүргэх тухай

 

Экологийн цагдаагийн албанаас Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-д заасны дагуу сонгон шалгаруулалт зарласан байна.

Үүнд:

1.Дүн шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан байцаагч 2 орон тоо (цолны зэрэглэл “цагдаагийн ахмад”, цалингийн шатлал ТТЦ-07)

Тавигдах шаардлага:

- Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх;

- Эрх зүйч мэргэжилтэй байх;

- Цагдаагийн байгууллагад 6-аас доошгүй жил ажилласан, үүнээс нэгжийн мөрдөгч түүнтэй адилтгах албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх;

- Сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргаагүй байх;

2.Холбоо, мэдээллийн ахлах инженер (цолны зэрэглэл “цагдаагийн хошууч”, цалингийн шатлал ТТЦ-06)

Тавигдах шаардлага:

- Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх;

- Мэдээлэл холбоо, программ хангамж, сүлжээний инженер мэргэжилтэй байх;

- Цагдаагийн байгууллагад 6-аас доошгүй жил ажилласан, үүнээс холбоо мэдээллийн, программ хангамж, систем, сүлжээ, системийн шинжилгээ,

өгөгдлийн сан хариуцсан инженер түүнтэй адилтгах албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;

- Сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргаагүй байх;

3.Ахлах мөрдөгч 2 орон тоо (цолны зэрэглэл “цагдаагийн хошууч”-т цалингийн шатлал ТТЦ-05)

Тавигдах шаардлага:

- Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх;

- Эрх зүйч мэргэжилтэй байх;

- Цагдаагийн байгууллагад 8-аас доошгүй жил ажилласан, үүнээс нэгжийн мөрдөгч түүнтэй адилтгах албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;

- Сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргаагүй байх;

4. Байцаагч 1 орон тоо (цолны зэрэглэл “цагдаагийн ахмад”, цалингийн шатлал ТТЦ-07)

Тавигдах шаардлага:

- Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх;

- Эрх зүйч мэргэжилтэй байх;

- Цагдаагийн байгууллагад 6-аас доошгүй жил ажилласан, үүнээс нэгжийн  мөрдөгч түүнтэй адилтгах албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх;

- Сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргаагүй байх;

5. Сумын экологийн асуудал хариуцсан байцаагч (цолны зэрэглэл “цагдаагийн ахмад”, цалингийн шатлал ТТЦ-09)

Тавигдах шаардлага:

- Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх;

- Эрх зүйч мэргэжилтэй байх;

- Цагдаагийн байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан байх;

- Албан тушаал дэвшүүлэх нөөцөд бүртгэгдсэн байх;

- Тухайн нутаг дэвсгэрт шилжин, 3-аас доошгүй жил тогтвор суурьшилтай ажиллах боломжтой.

Дээрх шаардлагыг хангасан алба хаагчид төрийн албан хаагчийн анкет, сүүлийн 3 жилийн ажлын үр дүнг үнэлсэн үнэлгээний хуудас, ажил байдлыг тодорхойлолтыг PDF файл болгон энэ оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн дотор тус албаны Захиргааны удирдлагын хэлтсийн хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн ахмад Б.Зоригтын zorigt.b@police.gov оутлүүк хаягт хүргүүлнэ үү.